Przyjmowanie i rejestracja pacjentów

Rejestracja chorych czynna jest 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00-18:35, w piątki od 7:00 do 15:35

 

Zgłaszający się pacjenci po raz pierwszy są rejestrowani i mają zakładaną dokumentacje (kartę ambulatoryjną) i kierowani są na badanie do gabinetów narządowych. Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL oraz dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej (ostatni odcinek renty, aktualnie poświadczoną legitymację ubezpieczeniową itp., lub dokument ubezpieczania indywidualnego.

Osoby nieubezpieczone pokrywają koszty przeprowadzonych badań.

Pacjenci na badanie kontrolne zgłaszają się do Rejestracji zgodnie z terminem planowanej wizyty z wydaną „kontrolką” z kodem PID oraz dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
W zależności od uprzednich zaleceń lekarza pacjent kierowany jest do gabinetu narządowego lub Ruchu Chorych.

 

 

 

Ruch Chorych przyjmuje i wypisuje pacjentów 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35.

 

 

Ruch Chorych zajmuje się przyjmowaniem i wypisywaniem pacjentów skierowanych na: leczenie szpitalne, radioterapię ambulatoryjną i chemioterapię dzienną.
Przyjęcie pacjenta na leczenie szpitalne, radioterapię i chemioterapię dzienną odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza w gabinecie narządowym i polega na rejestracji wymaganych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pacjent skierowany na leczenie zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej np.: ostatni odcinek renty lub emerytury, aktualnie poświadczoną legitymację ubezpieczeniową itp., lub dokument ubezpieczenia indywidualnego (polisa ubezpieczeniowa).
W przypadku braku takiego dokumentu pacjent powinien wpłacić zaliczkę na poczet badań i zabiegów przeprowadzonych w czasie hospitalizacji. Końcowe rozliczenie następuje po zakończeniu leczenia.

 

 

 

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Do Izby Przyjęć pacjent zgłasza się po wcześniejszej rejestracji w Ruchu Chorych i w asyście pracownika Ruchu Chorych wraz z dokumentacją.
Dane osobowe pacjenta zostają wpisane do Księgi Przyjęć i Odmów.
O wprowadzeniu pacjenta do pokoju przyjęć Izby, decyduje pracownik Centrum Onkologii.
W Izbie Przyjęć pacjent przebiera się z ubrania cywilnego w piżamę (własną lub szpitalną) a następnie zostaje zważony i zmierzony, dokonane pomiary zostają wpisane do karty gorączkowej ogólnej.
Pacjent może przekazać swoje rzeczy osobiste rodzinie lub oddać je do depozytu szpitalnego rzeczy osobistych: odzieży i obuwia, otrzymując potwierdzenie odbioru rzeczy chorego. Wzór potwierdzenia odbioru rzeczy chorego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Po przebraniu się i oddaniu rzeczy osobistych, pacjent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o rzeczach wartościowych, które wnosi na teren Centrum Onkologii, że Instytut nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną kradzież.
Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do rejestracji pacjenta w Izbie Przyjęć oraz po przebraniu się i oddaniu rzeczy do depozytu, pacjent zostaje odprowadzony w asyście pracownika Centrum Onkologii do wyznaczonej Kliniki wraz dokumentacją szpitalną.
W przypadku pacjenta, dla którego jest to kolejny pobyt w Centrum Onkologii i zna teren Instytutu, dopuszcza się możliwość, aby pacjent sam lub w asyście rodziny dotarł do Kliniki, do której ma skierowanie. W tej sytuacji dokumentacja jest dostarczona niezwłocznie do wyznaczonej Kliniki przez pracownika Izby Przyjęć.
Każdy pacjent przyjmowany do Centrum Onkologii może korzystać z własnej: piżamy, szlafroka, ręcznika lub pobrać te rzeczy od pracowników Izby Przyjęć.
Depozyt ubrań dla pacjentów czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

 


WYPISANIE ZE SZPITALA

 


1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

- gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

- na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

- gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

3. W celu odebrania ubrania przy wypisie ze szpitala, pacjent w dniu wypisu winien dostarczyć rano na Izbę Przyjęć dokument potwierdzający, jakie rzeczy zostały zdeponowane a następnie pracownik izby uzgodni wraz z pacjentem godzinę odbioru zdeponowanych rzeczy i umożliwi przebranie się w prywatne ubranie, tak aby skrócić czas oczekiwania.

4. Po potwierdzeniu odebrania przez pacjenta zdeponowanych rzeczy i potwierdzeniu o wypisie w danym dniu z Centrum Onkologii, pracownik Izby Przyjęć dokonuje odpowiedniego wpisu w Księdze Przyjęć i Odmów.

Sprawdź jak do nas trafić

Wyświetl większą mapę »